Stichting verenigingsplatform Geffen

Switch to desktop Register Login

Gebruikersreglement

Artikel 1:

De stichting zal er voor zorgen dat de huurder onbelemmerd gebruik kan maken van de gehuurde ruimte.

Artikel 2:

Indien de huurder zijn betalingsverplichting en/of andere verplichtingen niet nakomt, dan heeft de stichting het recht de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beƫindigen.

Artikel 3:

De huurder dient het volgende in acht te nemen:

 

3.1 het is niet toegestaan om het gehuurde onder te verhuren of aan derden af te staan.

3.2 het aanbrengen van versieringen dient te worden overlegd met de stichting.

3.3 het gehuurde dient veeg- en tafelschoon te worden achtergelaten.

3.4 alle aanwezige noodvoorzieningen mogen alleen in geval van nood worden gebruikt en niet als zijnde ventilatiemogelijkheden.

3.5 de nooduitgangen mogen nooit worden geblokkeerd.

3.6 het is niet toegestaan om binnen het gehuurde dranken of andere genotmiddelen te verkopen.

3.7 het is verboden om in de gehuurde ruimte te bakken, koken en/of frituren.

3.8 de huurder dient er voor te waken dat er geen overlast wordt bezorgd aan omwonenden van MFC De Koppellinck.

Artikel 4:

De huurder is volledig aansprakelijk voor de schade aan het gebouw en aan de inventaris, welke door nalatigheid of moedwil van de huurder of de onder zijn verantwoordelijkheid vallende personen direct of indirect is ontstaan. Indien de activiteit niet op verantwoorde wijze is georganiseerd dan heeft de stichting , of degene die zij daartoe heeft gemachtigd, het recht deze onmiddellijk te beƫindigen. Indien voor herhaling word gevreesd, dan wordt de toegang tot MFC De Koppellinck geweigerd.

Artikel 5:

De stichting kan, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet, niet aansprakelijk worden gesteld voor: 5.1 schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van het gehuurde.

5.2 verlies, diefstal of beschadiging van aan de huurder of de onder zijn verantwoordelijkheid vallende personen toebehorende voorwerpen en kledingstukken.

5.3 schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van zelf meegebrachte toestellen/ apparatuur.

Artikel 6:

De huurder dient zelf zorg te dragen voor bedrijfshulpverlening indien de omvang van de activiteiten dat vereist.

Artikel 7:

In alle gevallen waarin het gebruikersreglement niet voorziet, beslist de stichting conform de regels zoals vastgelegd in de huurovereenkomst.

Artikel 8:

Algemene huisregels

Rookverbod: in dit pand is op last van de gemeente een rookverbod van toepassing.

Verdovende middelen: gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan.

Ongewenst gedrag: ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie of agressie tegen bezoekers of personeelsleden wordt niet toegestaan en zal verwijdering tot gevolg hebben.

Eigendommen: het is niet toegestaan eigendommen van de verhuurder of die van derden mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadiging wordt de huurder aansprakelijk gesteld voor de reparatie of vervangingskosten.

Gevonden voorwerpen: gevonden voorwerpen in het pand dient de huurder in te leveren bij de barvrijwilliger, waarna de verhuurder zal pogen de rechtmatige eigenaar op te sporen.

Alcoholische drank: aan personen onder 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank geschonken of verkocht.

Consumpties: aan de bar zijn consumpties verkrijgbaar tegen de vastgestelde vergoeding die contant betaald moeten worden.

Klachten: wanneer er klachten zijn naar aanleiding van deze huisregels kan de huurder deze melden bij de barvrijwilliger.

 

terug naar boven