Stichting verenigingsplatform Geffen

Switch to desktop Register Login

Bestuursreglement Stichting Verenigingsplatform Geffen

In overweging nemende dat:

 • dit reglement tot stand is gekomen in overleg met de beheerstichting MFC De Koppellinck; 
 • de Stichting Verenigingsplatform Geffen op basis van de Drank- en Horecawet dient te beschikken over een bestuursreglement;
 • in dit verband wordt bedoeld: een stichting met een bar accommodatie in eigen beheer,
 • het centrum met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 • een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in het Stichting Verenigingsplatform Geffen bar accommodatie waarborgen;
 • in een bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
 • het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie kunnen de Belastingdienst overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca-activiteiten in een vereniging;
 • heeft het bestuur het volgende bestuursreglement: alcohol in bar accommodaties, vastgesteld dan wel laten bekrachtigen door bestuurders van de stichting.

   

  Paragraaf 1 Algemene bepalingen

  Artikel 1 Begripsbepalingen

  1.1 Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier en wijn. Uitgezonderd speciale gelegenheden.

  1.2 Sociale Hygiëne: Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. Het gaat vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in het Stg Verenigingsplatform Geffen kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

  1.3 Leidinggevenden: Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de stichting.

  1.4 Barvrijwilliger: Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in de bar accommodatie uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

  Artikel 2 Wettelijke bepalingen

  Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

  2.1 Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

  2.2 Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de bar accommodatie worden opgehangen. Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

  2.3 De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

  2.4 Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

  2.5 Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertrekken aan dronken personen.

  2.6 Het is verboden personen toe te laten in de bar accommodatie die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

  Artikel 3 Vaststellen en wijzigen

  3.1 Het bestuur legt dit bestuursreglement in overleg met de beheerstichting MFC De Koppellinck vast. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.

  3.2 Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.

  3.3 Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

  3.4 Indien een bestuursreglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen inzake paracommercie met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.

  Paragraaf 2 Sociaal Hygiënische bepalingen

  Artikel 4 Aanwezigheid

  Op de momenten dat in het Stichting Verenigingsplatform Geffen alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

  Artikel 5 Huis- en gedragsregels

  5.1 Het is toegestaan om in de bar accommodatie gekochte (alcoholhoudende) drank elders te nuttigen.

  5.2 Er wordt geen alcohol geschonken aan personen die fungeren als chauffeur.

  5.3 Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

  5.4 Barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

  5.5 Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, worden niet gehouden en zijn in het Stg Verenigingsplatform Geffen niet toegestaan.

  5.6 Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

  5.7 Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de barvrijwilliger uit de bar accommodatie verwijderd.

  Artikel 6 Openingstijden en schenktijden

  6.1 De openingstijden van het Stichting Verenigingsplatform Geffen zijn conform de drank- en horecavergunning: 7 dagen per week van 19.00 tot 24.00 met uitzondering van weekenden en evenementen.

  6.2 Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken: vanaf 19.00 uur tot 24.00 uur met uitzondering van weekenden en evenementen.

  Artikel 7 Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers

  Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld. Barvrijwilligers:

  • zijn tenminste 18 jaar oud;
  • hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd;
  • staan als zodanig bij het Stichting Verenigingsplatform Geffen en bestuur geregistreerd.

  Artikel 8 Voorlichting

  8.1 Schenktijden, leeftijdsgrenzen, huis- en gedragsregels en paracommercie bepalingen worden goed zichtbaar in het Stg. Verenigingsplatform Geffen opgehangen.

  8.2 Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

  Artikel 9 Handhaving, klachtenprocedure en sancties

  9.1 Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de bar accommodatie. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.

  9.2 Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de stichting.

  9.3 Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.

  9.4 Eenieder kan klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.

  Paragraaf 3 Paracommercie bepalingen

  Artikel 10 Toegelaten horeca-activiteiten

  10.1 het Stichting Verenigingsplatform Geffen zal handelen conform gemeentelijk beleid ten aanzien van paracommercie. Het bestuur zal hierop toezien.

  10.2 De hoofdactiviteit van het Stichting Verenigingsplatform Geffen bestaat uit het verhuren van zalen. Daarin is het gebruik van de inventaris en de geluidsinstallatie begrepen.

  10.3 Tijdens de huurperiode zijn de horeca-activiteiten voor de huurder beschikbaar inclusief de deelnemers aan de activiteit van de huurder - overige activiteiten van de stichting binnen het kader van de doelstelling.

  10.4 Geen reclame mag worden gemaakt door het Stichting Verenigingsplatform Geffen voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

  Artikel 11 Handhaving, klachtenprocedure en sancties

  11.1 Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de bar accommodatie. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement, inclusief de paracommercie-bepalingen.

  11.2 Klachten over het gestelde in artikel 10 dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht, van het bestuur. Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de plaatselijke reguliere horecaondernemers. Een klacht kan dan door hen zelf, dan wel door de Koninklijke Horeca Nederland of via haar plaatselijke of regionale afdeling ingediend worden.

  Namens het bestuur van de Stichting Verenigingsplatform Geffen:

  P. Konings, voorzitter

  terug naar boven